Zgoda na budowę

Na drodze do swojego domu…

 PO PIERWSZE:

Musisz uzyskać „DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU” lub WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Procedura może różnić się w zależności od lokalnych wymagań gminy. Aktualne informacje otrzymasz w rejonowym wydziale architektury. Podstawowe wymogi to:

 • Uzyskanie od geodety zaktualizowanych map działki do celów projektowych w skali 1:500
 • Na aktualnej mapie działki (mapa do celów projektowych), w skali 1:500 (1cm na mapie oznacza 5m w terenie) lub 1:1000 (1cm=10m) wyrysować kontur planowanej inwestycji (domu, garażu itp.). Oznaczyć granice działki (kolorowym zakreślaczem).
 • Budynek powinien być usytuowany zgodnie z prawem w odległości 3 m od granicy działki (ściana bez okien) i 4 m(ściana z oknami). W innych przypadkach należy uzyskać zgodę sąsiadów na projektowaną zabudowę w odległości 1,50m, lub też – jeśli jest taka konieczność – na zabudowę w granicy działki
 • Wypełnienie wniosku o wydanie decyzji lub wypisu (gotowy formularz dostępny jest w urzędzie).
 • Złożenie kompletu dokumentów we właściwym urzędzie Komplet dokumentów złożyć w urzędzie.

(Wniosek rozpatruje właściwy organ administracyjno-budowlany, na terenie, którego znajduje się planowana budowa, trwa to zwykle 14 – 30 dni). Wypis z Miejscowego Planu uzyskuje się o wiele szybciej.

PO DRUGIE:

Wypełnienie szczegółowych warunków zawartych w otrzymanej „DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU” lub WYPISU.

Uzyskanie m.in.:

 • zapewnienia dostawy energii elektrycznej, wody, gazu
 • decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego
 • zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych
 • opinii Konserwatora Zabytków lub Konserwatora Przyrody
 • innych opinii, pozwoleń specyficznych dla konkretnej lokalizacji

PO TRZECIE:

Decyzja o Warunkach Zabudowy + Projekt gotowy + Adaptacja + wniosek do urzędu => upragniona zgoda na budowę.

W przypadku zakupu gotowego projektu należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego i projektu zagospodarowania działki uprawnionemu projektantowi.

 • Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków klimatycznych oraz wymagań Inwestora.
 • Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu polega na naniesieniu projektowanego budynku, przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową (taką z pieczątką geodety „do celów projektowych” ) i sporządzenia opisu.
 • W zależności od warunków zabudowy może być wymagany projekt wjazdu na działkę, projekt ogrodzenia, projekt szamba, etc.  

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy dla terenu lokalizacji inwestycji, organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku Inwestora.  

 Do wniosku należy dołączyć:

 • Projekt budowlany 4 egz. zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z przepisów ogólnych i szczegółowych.
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub Wypis z Miejscowego Planu
 • Dodatkowe dokumenty lub opinie wymagane przez rejonowy urząd

Rozpoczęcie robót w terenie, poprzedzić należy zawiadomieniem urzędu o rozpoczęciu budowy, składane w terminie co najmniej siedmiu dni przed ich rozpoczęciem. Jest to wymóg formalny, którego nie można pominąć.

DLACZEGO WARTO Z NAMI BUDOWAĆ

Na rynku od 1998 r.

Wykorzystywanie nowych technologii

Konkurencyjne ceny materiałów

Doświadczeni pracownicy

Możliwość pracy na materiale powierzonym

Fachowe doradztwo i pomoc prawna